Sunday, January 27, 2013

KECEMERLANGAN PENGURUSAN KURIKULUM

KURIKULUM KEBANGSAAN
"Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan, dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmnai, rohani, mental, dan emosi serta untuk menanam dan memprtingkatkan nilai moral yang diinginidan untuk menyampaikan pengetahuan."

PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN KURIKULUM
- Pembangunan kurikulum merupakan proses berterusan yang merangkumi pengurusan, pembangunan dan penyampaian.
- Pembangunan kurikulum melibatkan penyertaan daripada semua pihak, iaitu pengetua/guru besar, pakar kurikulum, guru, staf sokongan, murid, ibu bapa dan komuniti.
- Pengurusan kurikulum mestilah berlandaskan objektif yang ingin dicapai untuk menghasilkan keputusan dalam pengajaran dan pembelajaran.
- Kurikulum hendaklah dapat dicapai, diurus, mesra pelanggan, terkini dan mampu menggambarkan amalan terbaik dalam bidang tersebut.
- Pemantauan dan penilaian kurikulum perlu dilakukan dengan kerap dalam semua peringkat sama ada peringkat daerah, sekolah, bilik darjah atau terhadap murid.