Wednesday, March 27, 2013

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS):-
PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani), psikomotor (jasmani) dan sosial selaras  dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. PBS ini mentaksir proses dan produk secara formatif dan sumatif iaitu mengamalkan konsep assessment for leraning dan assessment of learning. 

PBS mentaksir bidang akademik dan bidang bukan akademik. PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan oleh pihak sekolah secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). Oleh itu PBS adalah masih tertakluk kepada LPM yang mana LPM menjadi rujukan.
Komponen PBS terdiri daripada dua kategori iaitu akademik dan bukan akademik. Kategori akademik terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP). bagi kategori bukan akademik pula adalah bterdiri daripada Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK).

PBS dilaksanakan di sekolah oleh guru sekolah. PBS dilaksanakan sama seperti Penilaian Kerja Amali (PEKA) dan Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS). Begitu juga dengan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS), Perkara Asas Fardu Ain (PAFA), projek, kuiz, soal jawab persembahan dan lain-lain.

No comments: