Sunday, August 14, 2011

KEUTAMAAN YANG HALAL DAN KEBURUKAN YANG HARAM

Allah swt telah berfirman yang bermaksud:-
"Makanlah olehmu makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal soleh". (Al-Mu'minun:51)

Dalam ayat lain, Allah swt telah memerintahkan kepada kita supaya memakan makanan yang baik-baik (halal) sebelum (Dia) memrintahkan berbuat amal soleh.
FirmanNya yang bermaksud:-
"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu, dengan jalan batil". (Al-Baqarah:188).

Dalam ayat ini, Allah swt melarang memakan dari hasil yang tidak baik, seperti dengan jalan menipu, merampas, mencuri, merompak, korupsi (rasuah) dan lain-lain. Kesemuanya itu haram hukumnya.

Mencari yang halal itu merupakan suatu kewajipan atas setiap insan muslim, sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah saw dalam sabdanya yang bermaksud:-
"Menuntut yang halal itu wajib atas setiap muslim." (Hadis Raiwayat Ibnu Mas'ud).

Sedangkan mengusahakan sesuatu yang haram itu, diancam dengan seksaan yang kekal di dalam neraka. Firman Allah swt yang bermaksud:-
"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (An-Nisa':10).

FirmanNya lagi yang bermaksud:-
"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah oenghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah:275).

Jelaslah, agama Islam yang sangat keras sekali dalam memberi batasan halal dan haram serta hukum-hukumnya, hal ini dapat kita semak dari hadis Nabi saw yang bermaksud:-
"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu pun jelas." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw telah diterangkan dengan jelas mana-mana yang halal dan mana-mana yang haram. Sehingga dengan mudah kita dapat membezakannya, untuk seterusnya mengerjakan yang halal dan menjauhi yang haram dalam segala aktiviti kehidupan kita.

No comments: