Monday, May 30, 2011

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH - KONSEP ASAS PENILAIAN, PENTAKSIRAN, PENGUKUHAN DAN PENGUJIAN

OBJEKTIF
* Mengenal pasti domain penilaian: kognitif, efektif dan psikomotor.
* Menerangkan maksud penilaian, pentaksiran, pengukuran dan pengujian.
* Menjelaskan tujuan penilaian yang dijalankan di sekolah (Assesment For Learning)
* Mengenal pasti jenis-jenis ujian.
* Mengenal pasti langkah asas dalam pembinaan ujian.
* Menerangkan maksud kesahan dan kebolehpercayaan ujian.

KANDUNGAN
* Domain Penilaian: Kognitif, Afektif dan Psikomotor.
* Definisi Penilaian, Pentaksiran, Pengukuran dan Pengujian.
* Assessment For Learning
* Ujian Rujukan Norma, Kriteria, Formatif dan Sumatif.
* Proses Asas Pembinaan Ujian Berasaskan Sekolah.
* Kesahan dan Kebolehpercayaan.

PENILAIAN KOGNITIF
Mengukur pengetahuan dan atau kemahiran intelektual pelajar iaitu sebaik mana kemahiran dapat dilaksanakan.

PENILAIAN AFEKTIF
Mengukur sikap, minat atau nilai yang dipegang pelajar seperti apa kebiasaan pelajar dan apa pelajar akan buat.

PENILAIAN PSIKOMOTOR
Mengukur kemahiran atau kompetensi fizikal pelajar sama ada kemahiran otot kecil atau otot besar iaitu sebaik mana kemahiran dapat dilaksanakan.

PENGUKURAN
Proses menggunakan nombor bagi memerihalkan sejauh mana seseorang itu mempunyai ciri-ciri tertentu.

PENGUJIAN
Proses membina instrumen atau prosedur yang sistematik untuk mengukur suatu sampel perlakuan/ciri-ciri tertentu seseorang.

PENTAKSIRAN:-
Prosemengukur sejauh mana pembelajaran murid telah berlaku. Proses ini membantu kita mengetahui banyak mana murid telah belajar; sebaik mana mereka telah belajar dan keberkesanan pengajaran guru.

PENILAIAN
Penilaian ialah proses di mana guru memberi pertimbangan nilai terhadap kualiti pembelajaran murid dan pengajaran guru.

No comments: