Wednesday, November 26, 2008

PIPP

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010:-

Teras Pertama - Membina Negara Bangsa:-
Dalam aspek ini, warganegara yang ingin dilahirkan adalah mempunyau ciri-ciri global, patriotik dan cintakan negara. Untuk melahirkan generasi yang sedemikian fokus utama adalah untuk membina sebuah Negara Bangsa Malaysia yang kukuh melalui perpaduan, membina identiti nasional dan semangat kebangsaan serta membangunkan sumber manusia bersesuaian dengan keperluan negara.
Setiap program mestilah melalui perancangan dan peningkatan aktiviti kokurikulum serta pendekatan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) dalam setiap jenis sekolah.
Kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya hendaklah dipupuk melalui pembentukan kurikulum kesenian dengan terbinanya sekolah seni. Mereka juga perlu membudayakan penggunaan tulisan seni.
Bahasa Kebangsaan iaitu Bahasa Melayu juga perlu diperkasakan dengan penggunakaan yang lebih meluas oleh rakyat Malaysia disemua peringkat. Ianya bukan sahaja melalui komunikasi harian malahan ianya boleh dilakukan melalui mempergiatkan pelbagai aktiviti seperti perbahasan, kesusasteraan, pengkaryaan dan penerbitan serta menganjurkan bulan bahasa dan sastera negara.
Teras Kedua - Membangunkan Modal Insan:-
Ibu bapa dan pelajar perlu disediakan lebih banyak pilihan pendidikan disamping pertingkatkan keupayaan dan minat pelajar. Ini akan mendorong mereka untuk menguasai ilmu dan kemahiran yang berlandaskan kemahiran berfikir. Program Pembestarian Sekolah akan membawa pelajar menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
Pelajar perlu dipupuk agar memiliki pelbagai kemahiran terutama ICT. Pelbagai program bertemakan pembangunan insan yang dijalankan akan melatih dan memupuk pelajar mengamalkan budaya kerja berpasukan dan pembinaan sahsiah murni.
Suasana persekolahan yang berorientasikan ujian dan peperiksaan perlu dikurangkan dengan memantapkan sistem dan kualiti pengukuran dan penilaian secara holistik.
Disiplin pelajar perlu diperkukuhkan dan dimantapkan melalui peningkatan penglibatan dan kerjasama ibu bapa dalam PIBG.
Teras Ketiga - Memperkasakan Sekolah Kebangsaan:-
Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan perlu ditingkatkan dengan menyediakan pemimpin dan guru yang cekap, terlatih dan berkualiti. Mereka ini terdiri dari pelbagai kaum yang berkualiti. Pemimpin sekolah pula digalakkan mengikuti program pensiswazahan Guru Besar.
Kelengkapan prasarana ICT dan diikuti oleh infrastruktur berkualiti akan membangunkan budaya cemerlang. Pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan dalam iklim yang kondusif akan membantu pencapaian cemerlang murid. Warga sekolah perlu meletakkan celik ICT sebagai sasaran utama.
Program pintar dan cerdas perlu diperkenalkan dan ada penambahbaikan aktiviti kokurikulum. Kelas prasekolah, pendidikan khas, bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa perlu diperluaskan agar semua murid dapat turut menyertainya.
Teras Keempat - Merapatkan Jurang Pendidikan:-
Sekolah-sekolah pedalaman perlu dilengkapi infrastrukturnya agar ianya dapat bersaing sekolah di bandar. Pembinaan makmal komputer yang lengkap dengan School Net akan dapat membantu murid mengikuti setiap perkembangan dunia. Dunia tanpa sempadan atau pun dunia di hujung jari bukan lagi satu mimpi yang ngeri bagi mereka.
Penguatkuasaan Pendidikan Wajib akan membantu mengurangkan kadar keciciran. Pelbagai program diperkenalkan untuk memastikan murid-murid yang bermasalah dalam pembelajaran tidak ketinggalan. Ini termasuklah golongan minoriti diberi peluang yang sama rata dalam sistem pendidikan di Malaysia.
Teras Kelima - Memartabatkan Profesion Keguruan:-
Sistem pemilihan guru dimantapkan di mana bakal guru akan melalui Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (MTeST), Temu Duga dan Ujian Bahasa Inggeris. Bilangan guru pakar ditambah disamping mempercepatkan kenaikan pangkat kepada yang layak.
Bilik guru dan bilik darjah yang kondusif boleh meningkatkan kualiti kerja dan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dihasilkan. Kebajikan dan kepentingan guru dipertingkatkan dengan Yayasan Guru Malaysia diperkasakan peranannya.
Peluang untuk guru melanjutkan pelajaran ke IPT diperluaskan lagi melalui program Pensiswazahan Guru Besar, Kursus 14 Minggu dan Program Universiti Terbuka. Pemantapan Kurikulum Perguruan melalui kerjasama dengan IPT akan menjadikan program latihan guru menjadi lebih profesional.
Teras Keenam - Melonjakkan Kecemerlangan Institusi:-
Wujudnya Sekolah Cemerlang, Sekolah Bestari dan Sekolah Kluster akan mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menjuruskan kecemerlangan. Guru-guru yang mempunyai kemahiran dan kepakaran akan diletakkan di sekolah-sekolah ini sebagai tanda mereka ini dihargai.
Sekolah Sukan juga akan dapat melonjakkan institusi pendidikan apabila pelajar yang dilahirkan mempunyai pelbagai kepakaran dan kemahiran bersukan yang boleh mengharumkan nama negara dalam bidang sukan. Begitu juga kemahiran yang berkaitan dengan pembelajaran bermasalah juga diutamakan bagi sesebuah institusi pendidikan.

No comments: