Sunday, October 31, 2010

KERJAYA PENDIDIK DI MALAYSIA

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)

Kejayaan sesebuah negara dilihat melalui sistem pendidikan yang dirancang dengan baik, tersusun rapi dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan komitmen. Enam teras strategik dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) telah dikenalpasti untuk memperkukuhkan sistem pendidikan negara.

Teras 1 - Membina Negara Bangsa

Teras 2 - Membangunkan Modal Insan

Teras 3 - Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

Teras 4 - Merapatkan Jurang Pendidikan

Teras 5 - Memartabatkan Profesion Keguruan

Teras 6 - Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan

Teras 5 iaitu Memartabatkan Profesion Keguruan dilaksanakan pada peringkat paling awal iaitu semasa pemilihan bakal guru melalui ujian MEdSI oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Pemilihan bakal guru yang berkualiti ialah langkah yang amat kritikal dalam mencapai misi pendidikan bertaraf dunia di Malaysia. Guru perlu berilmu, berkemahiran, memberikan komitmen dan mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan inisiatif dan pendekatan baharu ke arah meningkatkan kualiti perguruan.

PENDIDIKAN DAN 53 TAHUN MERDEKA

Pendidikan di Malaysia telah melalui era perkembangan yang pesat sejak merdeka lebih setengah abad yang lalu. Sebelum mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan di Malaysia wujud secara terasing, selari dengan corak pemerintahan pecah dan perintah yang diamalkan oleh penjajah Inggeris pada masa itu.

Pendidikan zaman pascamerdeka 1957 - 1970 memberikan tumpuan kepada sistem pelajaran kebangsaan dan dasar pendemokrasian pendidikan dengan memberikan penekanan kepada pendidikan percuma kepada semua pelajar. Tahun 70-an sehingga 90-an ialah era Dasar Ekonomi Baru yang fokus utama pendidikan adalah untuk menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua rakyat Malaysia.

Zaman Dasar Pembangunan Negara 1991 - 2000 pula menyaksikan perubahan pesat dalam pendidikan negara melalui transformasi Dasar Pendidikan Kebangsaan. Tranformasi Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah merangkumi penggubalan dan pindaan pelbagai akta berkaitan dengan pendidikan. Ini termasuklah Akta Pendidikan 1996, Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta1996, Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (Pindaan) 2000.

Zaman Dasar Wawasan Negara 2001 - 2010 pula memperlihatkan cabaran seiring dengan perkembangan teknologi pada peringkat global. Perancangan menangani fenomena ini terkandung dalam dokumen Pembangunan Pendidikan 2001 - 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Oleh itu, 53 tahun usia kemerdekaan negara telah memperlihatkan perkembangan pesat dalam sistem pendidikan di Malaysia seperti peningkatan kemudahan fizikal dalam institusi sekolah. Ini merangkumi penambahan bilangan sekolah yang bermula dari peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah swasta dan institusi pengajian tinggi awam dan swasta.

GURU BERTARAF DUNIA

Dalam sesi temuduga pemilihan bakal guru, secara umumnya calon cenderung menyatakan minat mereka yang begitu mendalam sebagai pendorong utama mereka menjadi seorang guru. Perlu dinasihatkan bahawa minat yang mendalam sahaja ialah alasan yang begitu rapuh dan tidak menjamin untuk melahirkan semangat kental yang diperlukan untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam profesion perguruan.

Minat yang mendalam dan juga memiliki sahsiah dan personiliti yang terpuji serta sesuai dengan pengkhususan dalam bidang yang dipilih menjadi kriteria utama dalam pemilihan bakal guru yang berkualiti dan bertanggungjawab. Oleh itu, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) telah menggariskan strategi pelaksanaan Teras 5 iaitu Memartabatkan Profesion Keguruan (KPM, 2001) .

Strategi tersebut adalah seperti berikut:-
1. Menambahbaik sistem pemilihan calon guru dengan memperketatkan syarat dan kriteria pengambilan calon. Umpamanya ujian MEdSI dan sesi temuduga calon. Ujian lain yang setara ialah Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (MTeST).

2. Syarat tambahan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) yang bersesuaian dengan keperluan opsyen.

3. Pemilihan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) melalui iklan dan tapisan rapi.

4. Pemantapan proses pelantikan dan pengesahan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) nagi memastikan setiap guru mencapai standart minimum.

Bagi melahirkan bakal guru yang mempunyai ciri kualiti di atas, suatu instrumen yang dapat menilai keselarasan antara ciri guru dengan kerjayanya adalah penting kerana ia menjadi faktor penentu kepada aspek motosi, kepuasan, pencapaian, produktiviti dan stabiliti. Justeru, instrumen Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) telah dibangunkan oleh Jawatankuasa Pembinaan Instrumen MEdSI yang terdiri daripada sekumpulan pakar daripada sepuluh buah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dengan kerjasama Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).

No comments: