Wednesday, October 27, 2010

PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH

1. PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH

1.1 Menye
diakan Rancangan Tahunan:-
- Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema
- Memilih dan menyusun hasil pembelajaran berdasarkan KSPK
- Merancang cadangan aktiviti berdasarkan HP dan Tema
- Cetak dan bukukan

1.2 Menyediakan Rancangan Harian:-
- Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu
- Merancang aktiviti dan teknik P & P berdasarkan HP dan Tema
- Membina BBM yang sesuai
- Menyediakan lembaran kerja
- Cetak dan bukukan

1.3 Pelaksanaan P & P Prasekolah:-
- Menjalankan set induksi
- Melaksanakan langkah-langkah P & P yang telah dirancang
- Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar
- Menilai keberkesanan sesi P & P terhadap murid
- Membuat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan
- Membuat refleksi

1.4 Membuat Pentaksiran Murid:-
- Mengenalpasti murid yang hendak dinilai
- Memerhati perlakuan/tingkahlaku murid
- Menentukan jenis rekod
- Membuat catatan dan melengkapkan rekod
- Kemaskini rekod
- Simpan dalam fail peribadi murid

2. PENGURUSAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH

2.1 Merancang Takwim Tahunan:-
- Membina takwim tahunan prasekolah selaras dengan takwim sekolah, daerah dan negeri
- Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas
- Melaksanakan aktiviti yang dirancang
- Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan

2.2 Pengurusan Sukan dan Motivasi Murid:-
- Mesyuarat penetapan syarat dan pertandingan di peringkat PPD serta perlantikan jawatankuasa pelaksana
- Penyediaan murid-murid mengikutacara yang dipertandingkan
- Melaksanakan aktiviti yang dirancang
- Mesyuarat penambahbaikan

2.3 Merancang dan Melaksanakan Aktiviti Rekreasi:-
- Merancang tempat dan tarikh lawatan
- Memohon kebenaran membuat lawatan dari JPN/PPD
- Memberi taklimat kepada ibu bapa
- Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa/penjaga
- Menghantar surat makluman ke tempat lawatan
- Menguruskan pengangkutan
- Menyediakan laporan dan dokumentasi

3. PENGURUSAN PRASARANA

3.1 Mewujudkan Suasana Kelas Yang Kondusif:-
- Menyenaraikan pusat P & P yang perlu diwujudkan
- Menyediakan pelan lantai kelas prasekolah
- Membuat susunan atur perabot dan peralatan di setiap pusat pembelajaran
- Menyediakan risalah tentang peralatan dan fungsi setiap pusat pembelajaran
- Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan setiap pusat pembelajaran

3.2 Mewujudkan Persekitaran Pembelajaran Bilik darjah Yang Selamat:-
- Menyenaraikan pusat P & P di luar kelas prasekolah
- Menetapkan lokasi setiap kawasan P & P yang dirancang
- Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas berfungsi dan selamat digunakan
- Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir
- Melabelkan semua peralatan

4. PENGURUSAN KEWANGAN (ABM Kew):-

4.1 Membuat Anggaran Belanja Mengurus (ABM Peruntukan Tahunan Prasekolah):-
- Peruntukan berdasarkan takwim.program prasekolah
- Berbincang dengan Guru Besar
- Membuat pembentangan ABM dalam mesyuarat pengurusan prasekolah di peringkat sekolah
- Menyimpan salinan ABM

No comments: