Saturday, December 6, 2008

MODAL INSAN

CIRI-CIRI MODAL INSAN
Salah satu daripada enam teras dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) ialah pembangunan modal insan. Ia adalah merupakan teras yang kedua dalam PIPP. Untuk pembangunan modal insan ini tumpuan utama adalah kepada peranan dan tanggungjawab guru dan sekolah yang akan melahirkan insan-insan mengikut acuan PIPP itu sendiri. Insan yang akan dihasilkan nanti mestilah boleh menjadi aset kepada negara.
Terdapat empat ciri yang penting modal insan yang dihasratkan atau yang ingin dilahirkan melalui pelaksanaan PIPP. Empat ciri penting tersebut adalah;
1. Insan ini adalah merupakan pelajar yang mempunyai keseimbangan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI) seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Mereka ini percaya kepada Tuhan dan setia kepada raja dan negara. Insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi, berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai murni. Mereka juga mestilah berkeyakinan tinggi, berketrampilan dan mengamalkan gaya hidup sihat.
2. Insan ini juga mestilah sebagai pekerja yang berkualiti, berintegriti dan mempunyai minda kelas pertama. Memiliki minda peneroka, berfikiran kritis dan kreatif, berilmu pengetahuan luas dan sentiasa dahagakan ilmu. Mempunyai kemahiran yang tinggi disamping menguasai kemahiran teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Insan yang berfikiran terbuka, berprinsip, reflektif serta sanggup menghadapi risiko. Mereka ini mestilah mampu berkomunikasi dengan berkesan dan sentiasa sanggup ke hadapan untuk mencipta teknologi yang bermutu tinggi.
3. Melahirkan insan sebagai pengendali yang global yang berdaya saing tinggi, berdaya tahan, menguasai pelbagai bahasa terutama bahasa Inggeris. Disamping itu penguasaan bahasa antarabangsa yang lain adalah digalakkan. Mereka ini akan terus berpegang teguh kepada jati diri sebagai rakyat Malaysia dan mempunyai identiti yang positif dan tersendiri.
4. Insan yang merupakan warganegara yang bertanggungjawab, bersikap patriotik dan berbudi bahasa. Warganegara yang komited, berlaku adil serta berjiwa penyayang. Mereka ini juga mestilah sanggup mencurahkan bakti dan boleh menjadi seorang pemimpin yang berkesan kepada keluarga, komuniti dan negara.

No comments: