Thursday, December 4, 2008

PENDIDIKAN KHAS DI MALAYSIA

Program Pendidikan Khas
Program Pendidikan Khas boleh ditakrifkan sebagai;
1. Suatu program yang disediakan di sekolah khas bagi murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan dan kecacatan pendengaran.
2. Suatu program percantuman yang dijalankan di sekolah biasa bagi murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan, pendengaran dan masalah pembelajaran.
3. Suatu program pendidikan inklusif bagi murid-murid dengan keperluan khas yang dapat menghadiri di dalam kelas biasa bersama-sama dengan murid-murid biasa.
Kementerian yang bertanggungjawab terhadap Pendidikan Khas di Malaysia
1. Kementerian Pelajaran
2. Kementerian Pengajian Tinggi
3. Kementerian Kesihatan
4. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
5. Kementerian Sumber Manusia
Perakuan 169
Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan Dasar Pelajaran menjadi titik tolak kepada penekanan yang lebih jelas terhadap perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia. Perakuan itu menyatakan, "dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat, adalah diperakukan kerajaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu daripada pihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. Disamping itu penyertaan oleh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah diteruskan."
Akta Pelajaran 1961 ada menyatakan tentang dasar Pendidikan Khas di Malaysia. Bagi tujuan pelaksanaan pula, Kementerian Pendidikan mengadakan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 iaitu melalui semakan Akta Pelajaran 1961 dan digantikan dengan Akta Pendidikan 1996.
Kategori Pendidikan Khas
1. Program Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran
2. Program Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan
3. Program Pendidikan Khas Integrasi
Program Pendidikan Khas Prasekolah
Program ini juga disediakan untuk kanak-kanak bawah umur 7 tahun yang berada dalam situasi ketiga-tiga kategori di atas. Bagi program 1 dan 2 disediakan di sekolah khas manakala program 3 di sekolah biasa yang mempunyai program integrasi.
Program Pendidikan Khas Teknik dan Vokasional
Program Pendidikan Khas Teknik dan Vokasional disediakan untuk ketiga-tiga kategori murid berkeperluan khas. Program bagi kategori bermasalah penglibatan dan pembelajaran hanya bermula pada 2004.
Program Pendidikan Inklusif
Program ini mirip kepada konsep integrasi berfungsi. Dilaksanakan dalam dua cara;
1. inklusif penuh
2. inkulsif separa
Kurikulum
Pendidikan bagi murid berkeperluan khas adalah sebahagian daripada perancangan dan pelaksanaan sistem pendidikan negara. Murid-murid berkeperluan khas diberi pendidikan dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan murid-murid normal. Bagaimanapun, terdapat pengubahsuaian yang dibuat di mana perlu di dalam kelas dan disokong dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik supaya mereka memperolehi pencapaian yang optimum.

No comments: