Sunday, December 14, 2008

TPA BAB B - PENDAFTARAN

3. OBJEKTIF
pendaftaran aset adalah bertujuan untuk
a) mewujudkan pangkalan data yang lengkap, tepat dabkemaskini
b) memudahkan pengesanan dan pemantauan
c) membolehkan keadaan aset diketahui
d) memudahkan penyelenggaraan, pelupusan dan penggantian aset
4. TEMPOH PENDAFTARAN
Setiap aset hendaklah didaftarakan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh mengesahan penerimaan
5. PENDAFTARAN ASET HADIAH
Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod
6. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK
6.1 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan jika Kementerian/Jabatan berkenaan bercadang menggunakannya
6.2 Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggung jawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja
7. PUNCA MAKLUMAT
Bagi mendaftar aset, dokumen berikut boleh dirujuk:-
7.1 Aset yang dibeli:-
a) Pesanan Rasmi Kerajaan
b) Nota Serahan
c) Invois
d) Dokumen Kontrak
e) Kad Jaminan
f) Manual Pengguna
g) Dikumen lain yang berkaitan
7.2 Aset yang disewa beli:-
a) Surat Ikatan Perjanjian
b) Dokumen lain yang berkaitan
7.3 Aset yang diterima daripada sumber lain:-
a) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan
b) Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan
c) Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah
7.4 Aset yang belum berdaftar:-
Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7.1, 7.2 dan 7.3, pendaftaran hendaklah berasas kan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan

No comments: