Sunday, December 14, 2008

TPA BAB A - PENERIMAAN

BAB A - PENERIMAAN
Pegawai Penerima ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan
aset yang diperolehi
Pegawai Bertauliah ialah pegawai yang memilih kepakaran dalam bidang tertentu
1. OBJEKTIF
a) memastikan setiap aset diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan
b) menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan
c) memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik, sempurna dan selamat untuk digunakan
2. PERATURAN PENERIMAAN
a) aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan denganteliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan
b) pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian
c) Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset:-
i) menyemak butiran di dalam dokumen yang sah bagi memastikan aset yang diterima adalah betul
ii) aset hendaklah diperiksa, dikira, diukur, ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya
iii) sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan "diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa, dikira, diukur, ditimbang atau diuji"
iv) setelah disemak dan diperiksa, pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan
v) Borang KEW.PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal
vii) Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian
vii) Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan, jika ada

No comments: